การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและสมดุลพลังงานของวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล

Publish Year National Journal 1
2008 exMr. Worayut Saibuatrong, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study on Net Energy Gain of Main Raw Materials for Ethanol Production in Thailand", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 277-286
Publish Year International Conference 1
2009 exSaibautrong W. , inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Greenhouse Gas Emission Model for Transportation Fuel: A Case Study of Diesel and Biodiesel Production in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 4 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 exSaibautrong W. , inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Environmental Impact Assessment of Alternative Energy for Thailand", 13th Academic Conference (Thammasat, Mahidol, Kasetsart and Royal Thai Navy) on Alternative Energy, 22 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายวรยุทธ สายบัวตรง, "A Comparative Study on Life Cycle Environmental Impact and Economic Evaluation of Main Raw Materials for Ethanol Production in Thailand", 18th National Chemical Engineering Conference, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย