ระบบเฝ้าดูและวินิจฉัยสภาวะของเครือข่ายตรวจวัดแบบไร้สาย