การเลี้ยงปูม้าวัยรุ่นในตะกร้าแขวนลอยในกระชังและบ่อคอนกรีต โดยใช้อาหาร 3 ชนิด