ศักยภาพของมันสำปะหลังเมื่อได้รับแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมการสังเคราะห์แสง การสร้างผลผลิตและสารสีเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม