การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเสริมสมุนไพรต่อคุณภาพน้ำเชื้อช้างไทย

Publish Year International Journal 7
2013 exP. Imrat, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exK. Saikhun, exS. Mahasawangkul, exE. Sostaric, exP. Sombutputorn, exS. Jansittiwate, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exB. Colenbrander, exW.V. Holt, exT.A.E. Stout, "Effect of pre-freeze semen quality, extender and cryoprotectant on the post-thaw quality of Asian elephant (Elephas maximus indicus) semen", Cryobiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 52-59
2012 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of cooled storage on quality and DNA integrity of Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa", Reprod Fertil Dev, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2012, หน้า 1105-1116
2012 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of pre-freeze semen quality, extender and cryoprotectant on the post-thaw quality of Asian elephant (Elephas maximus indicus) semen", Cryobiology, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 1-8
2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exImrat, P, exSrihawong, T, exMahasawangkul, S, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaikhun, K, "Seminal Plasma MDA Concentrations Correlating Negatively with Semen Quality in Asian elephants", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 199-204
2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะน้ำเชื้อของสมเสร็จในสภาพเพาะเลี้ยงของประเทศไทย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 499-508
2009 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exMahasawangkul, S, exThitaram, C, exPongsopavijitr, P, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exAngkawanish, T, exJansittiwate, S, exRungsri, R, exBoonprasert, K, exWongkalasin, W, exHomkong, P, exDejchaisri, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exSaikhun, K, "Successful artificial insemination in the Asian elephant (Elephas maximus) using chilled and frozen-thawed semen", Reproductive Biology and Endocrinology , ปีที่ 7, ฉบับที่ 19, กรกฎาคม 2009
2009 exSa-ardrit, M, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exFaisaikarm, T, exKitiyanant, Y, exMahasawangkul, S, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exSaikhun, K, "Assessment of viability and acrosomal status of Asian elephant (Elephas maximus) sperm after treatment with calcium ionophore and heparin", Journal of the South African Veterinary Association, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 146-150
Publish Year National Journal 2
2012 exมานะกร สุขมาก, exพิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์, exเมธยา ชิตาภรณ์พันธุ์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่าง Alkaline phospatase, Gamma glutmyl transferase , Potassium, Blood urea nitrogen และ Creatinine ในน้ำเลี้ยงเซลล์อสุจิกับเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเซลล์อสุจิในช้างเอเชีย", วารสารสัตวแพทย์เกษตร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 23-33
2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบขนาดหัวอสุจิละมั่งสายพันธุ์พม่า (Cervus elldi thamin) ที่ผ่านการแช่แข็งในสารละลายน้ำเชื้อชนิด TRIS และ BF5F ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CASA)", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 10-22
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant Reproduction Study in Thailand ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations , 27 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, exปองพล หอมคง, exขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ, exฐานิดา สีหวงษ์, exพจนา อิ่มรัตน์, exProf.Dr.Ben Colenbrander , exProf.Dr.Tom Stout, "Total Antioxidant Levels in Seminal Plasma Correlate Negatively with Semen Quality in Asian Elephants", EU Asia-Link Project Symposium “Health and Reproduction of Asian Elephants”, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2010