คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และอัตราการดูดซึมของยาเอนโรฟลอกซาซินในหมูป่า