การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

Publish Year National Journal 2
2018 exปฏิญญา ปิ่นทอง, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานวิศวกรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 103, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 174-188
2009 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย", วารสารรามคำแหง, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009
Publish Year National Conference 1
2009 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของกิจการในประเทศไทย", การประชุมผลงานวิจัยด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 22 พฤษภาคม 2009, อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย