การศึกษาโดยสร้างแบบจำลองการปลดปล่อยตัวยา Doxorubicin จากแคปซูล Chitosan

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exBoonmee, J, "Preliminary Study of Conformation and Drug Release Mechanism of Doxorubicin-Conjugated Glycol Chitosan, via cis-Aconityl Linkage, by Molecular Modeling", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 1672-1683
Publish Year National Journal 2
2009 exJirapat Boonmee, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Study of Molecular Energy and Drug Release Mechanism of Doxorubicin Conjugated Glycol Chitosan by Semiempirical PM3 Method", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 197-207
2007 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exพิรวัฒน์ ทองจันทร์, "การศึกษากลไกการเกิดเป็น micelle ของGlycolchitosan กับ Doxorubicin", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 47-53

แสดงความคิดเห็น

(0)