การผลิตน้ำมันก๊าซโซลีนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบสองขั้นตอน

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Bimodal Porous Silica from Rice Husk Ash via Sol-gel Process using Chitosan as Template", Materials Letters, ปีที่ 62, ฉบับที่ 10-11, เมษายน 2008, หน้า 1476-1479
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exนายนพพร เทียบปิ่นหยก, exนายสุวิกรม แก้วทวีทรัพย์, "Effect of Nickel Particle Size on Dry Reforming Temperature", World Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) , San Francisco,USA., 24 ตุลาคม 2008, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2008 exนางสาวสินี เครือแก้ว, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of Metal Loading Techniques on Performances of Fischer-Tropsch Catalysts", The 18th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 20 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 exอรอนงค์ จุลพันธ์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ที่มีขนาดรูพรุน 2 ขนาด", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย