การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของสาหร่ายวุ้น Gracilaria changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซด์

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "MORPHOMETRIC, ULTRASTRUCTURE AND MOLOCULAR STUDY OF THE GRACILARIOID FROM THE EAST COAST OF THE GULF OF THAILAND", The 10th International Phycological Congress, 4 - 10 สิงหาคม 2013, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "Fine structural study of Hydropuntia changii, Gracilaria salicornia with its adelphoparasite, and intermediate form Gracilaria from Thailand. A paper presented at the 5th Asian Pacific Phycological Forum, Wellington, New Zealand, 10 – 14 November 2008. ", The 5th Asian Pacific Phycological Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัณฐานวิทยา: ตัวบ่งชี้ปริมาณวุ้นจากสาหร่ายสกุลกราซิลาเรียบางชนิด", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 , 27 - 28 มีนาคม 2017, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย