การประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตรวจสอบเชิงคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสิมิลัน อาศัยพานิช, "ระบบวัดขนาดปลาอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exวรวุฒิ เปรมกมลมาศ , exอาภัสสร ชูลิขิต , inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว", The 4th ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 21 - 22 มิถุนายน 2012, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย