การศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทาน Pi2/Pi9 ต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย