การใช้สิ่งมีชีวิตติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของก๊าซและน้ำชะจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยชุมชนโดยวิธีโคเมทในพืช

Publish Year National Journal 1
2010 exประดิษฐา ณ ร้อยเอ็ด, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธีโคเมทเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อยีนในพืชที่สัมผัสก๊าซชีวภาพและน้ำชะมูลฝอย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 47-55
Publish Year International Conference 1
2010 exสุธารัตน์ หมื่นมี, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูดินปนเปื้อนไธโอเบนคาร์บผ่านกระบวนการโคเมทาบอลิซึมของเมทาโนโทรฟ", The 1st IWA Malasia Yong Water Pressionals Conference, 2 มีนาคม - 4 กุมภาพันธ์ 2010, Kuala lumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2008 exประดิษฐา ณ ร้อยเอ็ด, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธีโคเมทในพืชติดตามผลกระทบของกีวชีวภาพและนำชะมูลฝอย", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย