การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ไบโอทินที่มีโครงสร้างที่ว่องไวในสภาวะกรด เพื่อใช้ในการทำ tRNA ให้บริสุทธิ์ และพัฒนาไปเป็นสารต่อเชื่อมสำหรับชีวโมเลกุล

Publish Year International Conference 2
2012 exนางสาวสุวิมล สืบค้า, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "SYNTHESIS OF ACID LABILE REAGENT FOR THE PURIFICATION OF SPECIFIC tRNAs", PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวณิชาภา ชนะวังเมือง, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "THE DEACYLATION OF AMINOACYL-tRNAs: EFFORTS TOWARD SYNTHESES OF ALANYL-ADENOSINE AND DERIVATIVES", PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย