การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพโดยการปรับเปลี่ยนเค้าโครงทางแคลอรีเมตริกเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งข้าว

Publish Year International Journal 1
2010 exCham, S, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of hydrothermal treatment of rice flour on various rice noodles quality", JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 284-291
Publish Year National Conference 2
2010 exนส. สุชัญญา ดอกละมุด, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exสุภาวดี แช่ม, "Effect of Annealing Treatment on Physical Properties of High Amylose Rice Flour", 45th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย