ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวต่อสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรบางชนิดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็ง

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียของส่วนสกัดจากหญ้าเกล็ดหอย", การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย