การศึกษาปริมาณกรดแกมม่าแอมิโนบิวทิริก (GABA) และไอโซฟลาโวน(Isoflavone) ในเต้าเจี้ยว และวิธีการเพิ่มปริมาณ

Publish Year International Conference 1
2010 inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Production of Fermented Soybean Containing a High Level of GABA", 22nd International ICFMH Symposium Food Micro 2010, 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก