การปรับปรุงสารอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์โปรติเอสในการหมักแบบแห้งด้วยรา Aspergillus oryzae