การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae

Publish Year National Conference 1
2013 exนายสองเมือง สุวรรณรัตน์, exสพ.ญ. ดร.ดานัย แสงทอง, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Mud Crab Species (genus Scylla) using mitochondrial gene", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 7, 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)