ลักษณะน้ำเชื้อ องค์ประกอบทางไขมันและการเก็บรักษาน้ำเชื้อในเลียงผา (Capricornis sumatraensis)