การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Publish Year International Journal 1
2009 exKhajornsak Buaraphan, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exKusalin Musikul, "Current Practice, Problems and Needs of Primary Teachers for Teaching Selected Science Content", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 79-89