โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส