ความหลากหลายทางชีวภาพและสารต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากถ้ำ