การศึกษากลไกการทำงานของนาโนมอร์เตอร์โปรตีน ATP synthase ด้วยวิธี molecular dynamics method