การเตรียมและสมบัติของ(K0.5Na0.5)NbO3-LiXO3 , X= Nb ,Ta และSb ,เซรามิกส์เพียโซอิเล็กทริกชนิดไร้ตะกั่ว

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exกฤษณ์ โกยวานิช, "Characterization of Lead Lanthanum Zirconate Tianate (PLZT) Ceramics Sintered at Various Temperatures", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 192-197
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exA. Kongkanjanathip, "Piezoelectric Properties of LiSbO3-Doped KNN Lead-free Ceramics", Siam Physics Congress, 25 - 27 มีนาคม 2010, กาญจนบุรี ประเทศไทย