การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ตัวเร่งแบบเมมเบรน CeO2/Au/Mullite เตรียมโดยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์สำหรับการกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยา Water Gas Shift

Publish Year International Journal 1
2010 exKanchana Luepong, exPiyawit Koombhongse, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Ceria Fibers Via Electrospinning Process: The Effect of Co-Solvent", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 85-91
Publish Year National Conference 1
2007 exกาญจนา ลือพงษ์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exปิยวิทย์ คุ้มพงษ์, "การเตรียมเส้นใยซีเรียมออกไซด์ด้วยเทคนิคการปั่นแบบไฟฟ้าสถิตย์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย