การฝึกอบรมผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว)


แสดงความคิดเห็น

(0)