ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และการชะลออาการสะท้านหนาวของผลชมพู่

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชุดา สมส่วน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Different Temperatures on Quality of Java Apple Fruits", 4th International Symposium on Tropical & Subtropical Fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, Bogor, West Java สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.วิชุดา สมส่วน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย