อิทธิพลของขนาดอนุภาคและพื้นที่ผิวของขี้เถ้าแกลบต่อสมบัติทางกล การทนทานต่อความร้นและสารเคมีของแผ่นยางปูพื้น