การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานีเพื่อการสาธิตแบบครบวงจร

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะของลูกอีอดกบอกหนาม(Quasipaa fasciculispina)", Alytes, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-4, มีนาคม 2009, หน้า 86-96
2009 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Kalophrynus interlineatus Antipredator behavior (Natural history note)", Herpetological Review, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2009, หน้า 20