การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรโดยไม่ทำลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSirinnapa Saranwong, exSumio Kawano, "การตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในมะม่วงส่งออกโดยใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย