การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน

Publish Year International Journal 1
2011 exRengsutthi, K., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Physico-chemical properties of jackfruit seed starch (Artocarpus heterophyllus) and its application as a thickener and stabilizer in chilli sauce", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2011, หน้า 1309-1313