โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูป่าเพื่อการอนุรักษ์