ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และแนวทางในการจัดการความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2017 exดร.ณัฐนันท์ วรสุข, inดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, "กิจกรรมเสริมสร้างความสุขของตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี", วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 80-89
2010 inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการความเครียดและการวางแผนประกอบอาชีพ", วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 61-71
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะความเครียด และแหล่งความเครียด ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด, 19 - 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนางณัฏฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์, "ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และการจัดการความเครียดของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย