การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืชสำหรับเชื้อแบคทีเรียอย่างรวดเร็วของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ

Publish Year National Journal 1
2010 exวิมล ปิ่นประดับ , inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาการตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas campestris pv.vesicatoria สาเหตุโรคจุดแบคทีเรียของมะเขือเทศในประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 339-350
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Assessment of Candidatus Liberibacter asiaticus in psyllids, Diaphorina citri collected from Murraya paniculata in Thailand", The 2nd Int. Res. Conf. on Huanglongbing, 10 - 14 มกราคม 2011, Florida อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Development of Bio-PCR technique for detection of Xanthomonas campestris pv.vesicatoria", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Denpasar Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1990 inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Xanthomonas campestris pv.vesicatoria in Tomato Seeds", ISSAAS 2009, 11 มกราคม 1990 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย