การศึกษาการใช้ท่อ PVC และกล่องพลาสติกเป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดิน

Publish Year National Conference 1
2010 inนายอัมพร บัวที, inนายลิขิต ชูชิต, inนายเทพบุตร เวชกามา, "ผลของการใช้ท่อพีวีซี และกล่องพลาสติกเป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตาย และอัตราการเติบโตของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่เลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย