การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "The effect of different yeasts on the fermentation of Thai Shiraz wine", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 4 (The 4thInt.FerVAAP), 29 - 31 สิงหาคม 2011, โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ประเทศไทย