การฟื้นฟูสภาพนิเวศชนบท ด้วยการวางผังอย่างยั่งยืนและบูรณาการ