การศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหนุมานประสานกายต่อการกระตุ้นกระบวนการหายของแผล

Publish Year International Journal 1
2010 exWaroonluk Sriwiroch, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit Crude Extract on Wound Healing Stimulation in Mice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1121-1127
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, "Ethanolic Extract of Schefflera leucantha Viguier Enhances Wound Healing in Dog", The 3rd Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists , 4 - 6 พฤศจิกายน 2009, Cheongju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2008 exวรุฬลักษณ์ ศรีวิโรจน์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำยางสมุนไพรหนุมานนั่งแท่นในการกระตุ้นขบวนการหายของแผลแบบ excision ในสุนัข", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั่งที่ 31, 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย