การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 1
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การทดสอบการปลูกทีทรี ((Melaleuca alternifolia) (Maiden &Betche) Cheel) ในสภาพนิเวศเกษตรของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการประจำปี 2551 ครั้งที่ 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 29 กรกฎาคม 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย