การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร