การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์

Publish Year International Journal 1
2010 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a novel colorimetric indicator label for monitoring freshness of intermediate-moisture dessert spoilage.", Talanta, ปีที่ 81, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 1126-1132
Publish Year International Conference 1
2012 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a Novel Freshness Indicator Label for Monitoring Intermediate-Moisture Dessert", The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ชางวอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year International Copyrights 1
2017 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, "ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม", Kasetsart University, 2017