ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes บนกุ้งพร้อมบริโภค", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 15 - 16 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย