การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยการแช่และการย่อยด้วยกรด

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exRungtiva Wansuksri, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Impact of Annealing on Susceptibility to Acid Hydrolysis and Physico-Chemical Properties of Cassava Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 284-294
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Thermal characteristics of annealed and acid treated cassava starch", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Structure and physicochemical properties of acid-alcohol treated cassava starch", The XV International Starch Convention, 19 - 21 มิถุนายน 2007, Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการแช่และการย่อยด้วยกรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย