คุณสมบัติทางกล ทางความร้อน และทางไดนามิกส์ของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีการฉายรังสีแกมม่า

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exLadawan songtipya, inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, exดร. รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Radiation-induced grafting of styrene onto natural rubber latex with high rubber content by gamma radiation", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 235-244
Publish Year International Conference 2
2008 exLadawan songtipya, inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Radiation grafting of styrene onto natural rubber latex for a use as a food packaging material", 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Grafting Efficiency of Emulsion Copolymerization of Styrene on Natural Rubber Latex", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD 2006) Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand, 25-26 January 2006., 25 - 26 มกราคม 2006