การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชั่นน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน

Publish Year International Journal 5
2013 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "The Role of Chitosan in Emulsion Formation and Stabilization", Food Reviews International, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กันยายน 2013, หน้า 371-393
2012 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rheology and Microstructure of Lecithin-Stabilized Tuna Oil Emulsions Containing Chitosan of Varying Concentrationand Molecular Size", Food Biophysics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 155-162
2012 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exP-L Geraldine, "Effect of temperature on lipid oxidation kinetics of tuna oil two-layers emulsion during storage", Special Issue of the Italian Journal of Food Science , ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 22-25
2009 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exNamatsila Y., "Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by non-ionic surfactant", Food Hydrocolloids, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2009, หน้า 1374-1380
2009 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exMcClements DJ, "Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsions", Food Chemistry, ปีที่ 114, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2009, หน้า 1308-1315
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Water-Soluble Chitosan on Physicochemical Properties of Tween 80 Stabilized Tuna Oil-in-Water Emulsion", The 5th Bilateral Conference between NPUST and KU Agriculture for Improving Human Life: The International Collaboration on Tropical Agriculture , 7 - 9 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุภัคชนม์คล่องดี, "Effect of chitosan on physical stability and microstructure of lecithin stabilized tuna oil emulsion", FoSTAT-The 10th Agro-Industrial Conference: Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย