การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Antifungal Activity of Clove and Cinnamon Oil and Their Synergistic Against Postharvest Decay Fungi of Grape in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 169-174
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Characterization of the Chemical Constituents in Six Essential Oils and Their Solid- and Vapor-Phase Antifungal Properties against Postharvest Phytogenic Fungi", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "In vitro evidence of antifungal synergy between clove and cinnamon oils and possible application in active packaging for controlling postharvest decay of table grape .", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลู น้ำมันอบเชยและการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวขององุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "แผ่นป้องกันเชื้อรา", Kasetsart University, 2013