การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ