ผลของข้าวอินทรีย์ เปรียบเทียบกับข้าวเคมี ต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "ผลของข้าวอินทรีย์และข้าวระบบเกษตรปกติต่ออัตราส่วนประสิทธิภาพโปรตีนและสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในหนูทดลอง", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 03, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 470-482
2009 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "Effects of organic rice compared with conventional rice on serum lipids in rats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 703-708
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "Comparative studies of organic rice and conventional rice effects on protein efficiency ratio in rats", 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (APCCN2011) , 7 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "ผลของข้าวอินทรีย์เปรียบเทียบกับข้าวระบบเกษตรปกติต่อสัดส่วนประสิทธิภาพโปรตีนในหนูทดลอง", International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย