การศึกษาการกระจายตัวของ LTR-retrotransposon บนโครโมโซม 10 ของข้าวปลูก Oryza sativa spp indica cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ เปรียบเทียบกับข้าวป่าด้วยวิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exErik Wijnker, exHans de Jong, "Optimization of cell spreading and image quality for the study of chromosomes in plant tissues", Plant Germline Development: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, ปีที่ 1669, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017